Ανακοίνωση για Project Manager

Η WebLogic ΑΕ καινοτόμος εταιρία παραγωγής διαδικτυακού λογισμικού με κύριο προσανατολισμό την παραγωγή τουριστικού λογισμικού (on line κρατήσεις κλπ), με ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ έργων πληροφορικής προς υλοποίηση και πανελλαδική εμβέλεια δραστηριοτήτων,

ΑΝΑΖΗΤΕΙ
υπεύθυνους υλοποίησης έργων πληροφορικής (ΙΤ Project Managers)
 

Αντικείμενο απασχόλησης:
1. Διαχείριση ΈΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ διαδικτυακού ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του (software development life-cycle).
2. Οργάνωση & διοίκηση των ομάδων ανάπτυξης λογισμικού .
3. Εκπόνηση πλάνων εργασίας & εκθέσεων υλοποίησης του έργου.
4. Επικοινωνία με τους Πελάτες – πιλότους των έργων.

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ.
2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικού.
3. Πολύ καλή γνώση & εμπειρία στην ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων.
4. Καλή γνώση Βάσεων Δεδομένων.
5. Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:
1. Εμπειρία σε υλοποίηση e-business έργων.
2. Γνώση του τουριστικού τομέα.
3. Καλή γνώση εργαλείων υλοποίησης εφαρμογών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν έργα στα οποία έχουν συμμετάσχει περιγράφοντας αναλυτικά τη συμμετοχή τους σε αυτά.

Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα αποδοχών ανάλογα με προσόντα και εμπειρία.

Πληροφορίες:
Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
Τόπος εργασίας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

Επικοινωνία:
e-mail: info@weblogic.gr, p.batzakoudis@weblogic.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2551089574, 2109017169
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Weblogic - 24/09/2021
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~